ข้อกำหนดและการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานไซต์บนอินเทอร์เน็ตของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Splashtop Inc. (“เรา”, “เรา”, “ของเรา”) และควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้ของคุณ (th.splashtop.com, “ไซต์”) และบริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์และ/หรือบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การใช้ไซต์และ/หรือบริการของไซต์ถือว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อที่กำหนดไว้ด้านล่าง Splashtop อาจเปลี่ยนแปลงบริการที่ให้บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ Splashtop อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา Splashtop จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดการใช้งานที่อัปเดตโดยการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์และโดยการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง คุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดใหม่แล้ว หากคุณใช้ไซต์ต่อไปหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

คุณรับรองและรับทราบว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปีและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป แสดงว่าคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ และคุณยอมรับข้อกำหนด หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ไซต์และมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับไซต์หรือข้อกำหนด โปรดติดต่อagents@splashtop.com


ข้อจำกัดการใช้งานทั่วไป

Splashtop นำเสนอเนื้อหา บริการ และผลิตภัณฑ์ผ่านทางไซต์ ข้อมูล เอกสาร ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ กราฟิกและรูปภาพ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) นอกเหนือจากการส่งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ได้รับการจัดเตรียมให้กับคุณโดย Splashtop และโดย Splashtop หรือ ผู้ร่วมให้ข้อมูล Splashtop งานวรรณกรรม Splashtop อาจจัดทำซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์บางอย่างให้ดาวน์โหลดได้จากไซต์ (“ซอฟต์แวร์”)

Splashtop ให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด เป็นส่วนตัว ไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่คุณได้ในการใช้และแสดงเนื้อหา ตลอดจนใช้บริการ ไซต์ และซอฟต์แวร์ องค์กรหรือตัวแทนขององค์กร คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไข แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ในทางใดทางหนึ่ง ใบอนุญาตแบบจำกัดนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เมื่อสิ้นสุดใบอนุญาตแบบจำกัดนี้ คุณตกลงที่จะทำลายสื่อหรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ทันที ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อไซต์ เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์บนพื้นฐานทางกฎหมายใดๆ


พื้นที่ที่จำกัดรหัสผ่านของเว็บไซต์

คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไซต์และใช้คุณสมบัติและพื้นที่บางอย่างภายในไซต์ (“พื้นที่จำกัด”) หากคุณเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จำกัด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ และคุณตกลงที่จะแจ้ง Splashtop หากรหัสผ่านของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ประนีประนอม. คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้ง Splashtop ทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่คุณทราบ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลติดต่อของสมาชิกรายอื่นที่รวบรวมจากพื้นที่จำกัดของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และจะไม่ให้ข้อมูลติดต่อของสมาชิกรายอื่นแก่บุคคลที่สาม นอกเหนือจากสมาชิกที่ลงทะเบียนของ Splashtop


ค่าธรรมเนียมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณรับทราบว่า Splashtop ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่าง และในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและ/หรือโครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Splashtop คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีของคุณตามค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของ Splashtop ที่มีผลบังคับใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดที่อาจนำไปใช้

ราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่แสดงบน Splashtop ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น หากมี Splashtop จะคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยการใช้ไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Splashtop และพันธมิตรบุคคลที่สามและบริษัทในเครือ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณกับ Splashtop และคุณได้รับสิ่งเหล่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าประกาศ ข้อตกลง การเปิดเผยข้อมูล หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการสื่อสารทางกฎหมาย รวมถึงการสื่อสารดังกล่าวจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร


นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ไซต์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Splashtop ซึ่งมีอยู่ที่ https://th.splashtop.com/privacy-policy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)


บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม

ข้อมูลและเนื้อหาบางอย่าง นอกเหนือจากการส่ง อาจมอบให้กับ Splashtop โดยผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เนื้อหาของบุคคลที่สามในแต่ละกรณีถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้สร้าง/ผู้อนุญาต เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สามบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือทางธุรกิจเท่านั้น คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลด แคช ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้านี้) แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาของบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ . SPLASHTOP ของเนื้อหาของบุคคลที่สามปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขโดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด


ลิงก์ไปยังบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ไม่ใช่ Splashtop Splashtop ให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และ Splashtop จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือลิงก์ใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว


ส่ง

คุณ (ไม่ใช่ Splashtop) และพื้นที่โพสต์ บล็อก อีเมล หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการนำเสนอแต่ละครั้ง รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความคิดริเริ่ม และลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Splashtop คุณยอมรับว่าการส่งใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในพื้นที่โพสต์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับไซต์นั้นมีให้บนพื้นฐานที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ คุณยอมรับว่า Splashtop มีอิสระในการใช้หรือแจกจ่ายการส่งใด ๆ ที่โพสต์ไปยังพื้นที่โพสต์สาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด หากคุณส่งข้อมูลไปยังไซต์ คุณให้สิทธิ์ใช้งานที่ไม่ผูกขาดทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ Splashtop เพื่อเชื่อมโยง ใช้ประโยชน์ ใช้ คัดลอก ใช้ประโยชน์ และเตรียมงานลอกเลียนแบบของ (ในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักหรือคิดค้นในปัจจุบัน ) คุณกำลังให้ใบอนุญาตที่ไม่มีอยู่ ส่ง. ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งจะไม่ถือว่าเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม คุณยอมรับว่า Splashtop จะใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Splashtop ที่ใช้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง SPLASHTOP เช่น การส่งของคุณ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ดังกล่าว การตัดสินว่าเนื้อหาไม่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับคุณ คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลจากการส่งของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านไซต์หรือมีสิทธิ์ที่จะให้ใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ และ (ii) คุณโพสต์เนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางไซต์ . จะไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ตามสัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ คุณตกลงที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และเงินอื่นใดที่เป็นหนี้แก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลของการส่งใด ๆ ที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางไซต์


มารยาทในการโพสต์

Splashtop ขอให้คุณเคารพบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ Splashtop พฤติกรรมของคุณควรได้รับคำแนะนำจากสามัญสำนึกและมารยาทพื้นฐาน เมื่อโพสต์หรือใช้การส่งข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือบริการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายร่วมกันเหล่านี้ คุณตกลงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

รายการต้องห้ามนี้เป็นเพียงภาพประกอบและไม่สมบูรณ์หรือเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ข้อห้ามนี้ไม่ต้องการให้ Splashtop ตรวจสอบ ตำรวจ หรือลบการส่งใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น Splashtop อาจ (ก) ยุติการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือความสามารถของคุณในการโพสต์ไปยังไซต์หรือบริการ และ (ข) ปฏิเสธ ลบ หรือลบการส่งใด ๆ หรือย้ายการส่งใด ๆ จากสถานะ "สาธารณะ" เป็น "ส่วนตัว" สงวนลิขสิทธิ์ . ดำเนินการใดๆ ที่ Splashtop พิจารณาว่าไม่เหมาะสมหรือก่อกวนไซต์ บริการ หรือผู้ใช้รายอื่นของไซต์และ/หรือบริการ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ มีหรือไม่มีสาเหตุ Splashtop ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนอีเมลที่คุณสามารถส่งให้กับสมาชิกและผู้ใช้รายอื่นให้เป็นจำนวนที่ Splashtop เห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว Splashtop อาจรายงานการกระทำใด ๆ ที่อาจผิดกฎหมายและรายงานใด ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อกฎหมายกำหนดหรือตามดุลยพินิจของ Splashtop Splashtop จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต

คุณเข้าใจว่าการโต้ตอบและการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์นั้นเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นดังกล่าวเท่านั้น Splashtop จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์และ/หรือธุรกรรมดังกล่าว และ Splashtop ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว


กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

การส่งของคุณและการใช้เนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับบางประการ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ต้องรับผิดชอบต่อ Splashtop และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาต และหุ้นส่วนทางธุรกิจจากและต่อต้นทุน ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ Splashtop หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ ที่ทำโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณหรือการใช้งานไซต์โดยบุคคลอื่นใดที่ใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณและ/หรือ รหัสผ่าน การเข้าร่วมในพื้นที่โพสต์หรือการนำเสนอของคุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม


ความเป็นเจ้าของ

SPLASHTOP เป็นเครื่องหมายการค้าของ Splashtop ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ SPLASHTOP และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Splashtop ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า ชื่อ และโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลและหน้าจอทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงเอกสาร บริการ การออกแบบเว็บไซต์ ข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพและไอคอน ตลอดจนการเลือกและการจัดเรียงดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของ Splashtop ลิขสิทธิ์ © 2006 แต่เพียงผู้เดียว -. สงวนลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง ส่งซ้ำ หรือตีพิมพ์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด


การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

โปรดดูสิ่งนี้ล่วงหน้า:

Splashtop เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน Splashtop อาจยุติบริการและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือพื้นที่จำกัดของเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของเรา หากคุณเชื่อว่างานของคุณมีการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้าและปรากฏบนไซต์ของเรา โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Splashtop:

หากคุณต้องการแจ้งให้เราทราบถึงการเรียกร้องลิขสิทธิ์หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อตัวแทนของ Splashtop ได้ดังต่อไปนี้:


โพสต์:

ตัวแทนลิขสิทธิ์

c/o Splashtop Inc.

10050 N. Wolfe Road, SW2-S260

Cupertino, California 95014

อีเมล:

agents@Splashtop.com

นอกจากนี้ บุคคลที่จงใจแจ้งอันเป็นเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมถูกละเมิดอาจต้องรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรา 512(f) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์


การแจ้งเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หากคุณตัดสินใจที่จะส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อให้การยื่นเรื่องโต้แย้งมีผลบังคับ คุณต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: (โปรดขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความหรือตรวจสอบข้อกำหนดของ 17 U.S.C. มาตรา 512(g)(3)):

หากคุณต้องการยื่นเรื่องโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังข้อมูลติดต่อของตัวแทน Splashtop ด้านล่าง


โพสต์:

ตัวแทนลิขสิทธิ์

c/o Splashtop Inc.

10050 N. Wolfe Road, SW2-S260

Cupertino, California 95014

อีเมล:

agents@Splashtop.com

นอกจากนี้ บุคคลที่จงใจแจ้งอันเป็นเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมถูกละเมิดอาจต้องรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรา 512(f) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

เฉพาะเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นที่สามารถรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นผ่านระบบการรายงานของ Splashtop ที่กำหนดไว้ข้างต้น หากคุณไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหรือไม่ โดยติดต่อเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา


การปฏิเสธภาระผูกพันของความคุ้มครอง

การใช้ไซต์และ/หรือบริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง วัสดุ การส่ง หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนโดย Splashtop และอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Splashtop ไม่รับประกันความทันเวลาหรือความถูกต้องของเนื้อหา การส่ง หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในไซต์ Splashtop จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหา เนื้อหาที่ส่งมา และ/หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ไม่ว่า Splashtop หรือผู้อนุญาตของเราจะจัดหาให้หรือไม่ก็ตาม

SPLASHTOP ในส่วนของตนและผู้อนุญาตไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ในไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา เนื้อหาของบุคคลที่สาม และการส่งของผู้เยี่ยมชมรายอื่นไปยังไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ เนื้อหา เนื้อหาของบุคคลที่สาม การส่ง และข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณ "ตามสภาพ" ดำเนินการบนพื้นฐาน "ตามที่มี" และ "ถ้ามี" โดยไม่มีการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม SPLASHTOP ไม่รับประกันไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์ที่อาจติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ


กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

SPLASHTOP จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการแสดงผล การคัดลอกหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาและ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ บนไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด SPLASHTOP จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม ข้อยกเว้น การลงโทษ การลงโทษ พิเศษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียข้อมูล รายได้ กำไร การใช้งาน หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) SPLASHTOP ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว


กฎหมายท้องถิ่น การควบคุมการส่งออก

Splashtop ควบคุมและดำเนินการไซต์จากสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่น หากคุณใช้ไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง


ฯลฯ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ Splashtop อาจยุติการเข้าถึงไซต์หรือพื้นที่หวงห้ามของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Splashtop จะแจ้งให้คุณทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแนะนำการดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การละเมิดข้อกำหนดบางประการตามที่กำหนดโดย Splashtop จะส่งผลให้การเข้าถึงไซต์หรือพื้นที่หวงห้ามของคุณถูกยกเลิกทันที Splashtop ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่จำกัดรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กฎหมายแคลิฟอร์เนียและกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาควบคุมข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกหรือความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือไซต์จะได้รับการพิจารณาในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในซานตาคลาราเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย หากพบว่าข้อกำหนดใดไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตีความเพื่อสะท้อนถึงความตั้งใจของคู่สัญญา และจะไม่มีการแก้ไขข้อกำหนดอื่นใด ความล้มเหลวของ Splashtop ในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดนั้น ข้อกำหนดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Splashtop และแทนที่การเจรจา การอภิปราย หรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคุณกับ Splashtop ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อจำกัดความรับผิด และข้อกำหนดทั่วไปจะยังคงอยู่แม้ว่าข้อกำหนดจะสิ้นสุดลงก็ตาม


นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2023

เอกสารนี้อาจแปลเป็นภาษาอื่น และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือการแปลเอกสารนี้ ต้นฉบับภาษาอังกฤษ จะมีผลบังคับใช้ 

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา

รับข่าวสารล่าสุดของ Splashtop และข้อเสนอพิเศษ